Geoportal Powiatu Szczycieńskiego
    

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Szczycieńskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Szczycieńskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Szczycieńskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Szczycieński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://szczytno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu
Formularze druków
Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Projekt pn. : "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Szczycieńskiego"
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020; Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest

 • Rozbudowa Geoportalu powiatowego udostępniającego usługi oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających usługi o wysokim poziomie dojrzałości, opartych o dane geodezyjne dostosowane do struktur określonych w przepisach prawa.
 • Harmonizacja i uzupełnienie baz danych EGIB.
 • Harmonizacja i utworzenie baz danych GESUTi BDOT500.
 • Wdrożenie kompleksowego systemu PZGiK.

Cele projektu:

 • Poprawa jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów geodezyjnych i kartograficznych w powiecie szczycieńskim po  roku 2019.
 • Dostosowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz funkcjonującego systemu PZGIK do szczegółowych wymogów określonych w przepisach prawa w powiecie szczycieńskim po roku 2019.
 • Podniesienie poziomu zaawansowania istniejących e-usług oraz wdrożenie nowych w obszarze geodezji i kartografii w powiecie szczycieńskim po roku 2019.

Planowane efekty:

 • Rozbudowane e-uslugi związane z procesem obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
 • Rozszerzone e-usługi związane z obsługą komorników.
 • Utworzone e-usługi związane z obsługą rzeczoznawców.
 • Utworzone e-usługi związane z pozyskiwaniem atrybutów i geokodowaniem obiektów zgromadzonych w bazach danych  przez administrację publiczną, branże i innych uprawnionych użytkowników.
 • Utworzone e-usługi związane z udostępnieniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego

 i kartograficznego oraz wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (sklep geodezyjny on-line).

 • Uzupełniona baza EGiB oraz utworzone bazy GESUT i BDOT500.
 • Wdrożony kompleksowy system PZGiK.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 763 894,50 zł brutto

Całkowita wartość projektu: 2 075 270,00 zł brutto.